Commandovereniging West-Brabant

Beste Commandovriend

Wij hebben begrepen dat u geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van de Vereniging Oud-Commando’s West-Brabant.
Vandaar deze informatie.

Onze vereniging is een vereniging, die zich ten doel stelt een band te creëren en/of te verstevigen, tussen alle oud commando’s in Westelijk Noord Brabant, hun gezinsleden en het K.C.T. Lidmaatschap is volgens de statuten mogelijk voor een ieder die gerechtigd is tot het dragen van de groene baret (Of de rode baret zoals die in de Indonesiëperiode werd verstrekt), beroeps of geen beroeps, actief, non-actief, commandomariniers allen zijn welkom. Als u zich aanmeldt als lid geeft u meteen toestemming aan het bestuur om gerechtigdheid tot het dragen van de groene baret (of rode uit de Indiëperiode) na te trekken. In principe gebeurt dit bij elk nieuw aangemeld lid voor hij wordt toegelaten.

Door het opzetten van diverse activiteiten, trachten wij de commandogedachte te verwezenlijken onder het motto:

“EENS COMMANDO ALTIJD COMMANDO”
Een vereniging waar u oude vrienden weer zult ontmoeten of nieuwe vrienden zult maken.
Voor alle leden geldt dat het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Het lidmaatschap gaat in, zodra wij uw inschrijfgeld ad € 5,- en uw jaarlijkse contributie ad € 25,- (samen dus € 30,-) hebben ontvangen en nadat uw gerechtigheid lid te worden is gecheckt.
Dit geld dient u te storten op rekeningnummer NL71INGB0006547503 van de ING-bank, t.n.v. COV West-Brabant
U zou ons verder een groot plezier doen, als u uw bank een machtiging zou geven uw contributie automatisch over te schrijven (€ 25,- per jaar, steeds op 1 januari.)

 

TOT SLOT

Wij zouden graag van u vernemen of u, op wat voor manier dan ook, onze vereniging geld of werk zou kunnen besparen.

Wij denken daarbij o.a. aan actieve hulpverlening bij het organiseren van activiteiten, deelname aan en vervaardiging van het verenigingsblad, het maken van foto’s, beschikbaar stellen van materiaal en/of faciliteiten etc. Wij hopen u binnenkort als nieuw lid van onze vereniging te mogen begroeten.

Bent u geen oud-commando maar draagt u ze wel een warm hart toe, dan kunt u donateur worden.

U kunt in dat geval een vrijblijvende financiële bijdrage storten op eerder genoemd rekeningnummer.

Deze bijdrage dient om administratieve redenen minimaal € 10,00 te bedragen.

Nabestaanden van oud commando’s kunnen steunend lid worden.

Voor hen geld de zelfde regeling als voor donateurs.

Zowel donateurs als steunende leden worden verzocht een voor hen bestemd inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat.

We verzoeken u ook naast het inschrijfformulier ook nog een pasfoto te mailen naar covwestbrabant@korpscommandotroepen.nl 

Inschrijfformulier COV West-Brabant

11 + 5 =